systemy informatyczne GSM/SMS
systemy raportowania

Raporty PDF w programach Informix-4GLJak wiadomo technologia Informix-4GL powstała w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Wówczas jeszcze obecnie używane formaty biurowe (np. PDF, DOC, XLS) dopiero rozpoczynały swoją ekspansję. W dzisiejszych czasach są już na tyle popularne, że ich brak staje się poważną wadą systemów tworzonych w technologii Informix-4gl. Dzięki integracji z systemem raportowym ProReports, dokonując niewielkich przeróbek w kodzie 4GL, można wzbogacić systemy o możliwość generacji raportów PDF.

Poniżej zostanie zaprezentowana metodologia, dzięki której w prosty sposób można dokonać integracji dowolnego systemu opracowanego w technologii Informix-4GL z systemem raportowym ProReports i przez to uzyskać możliwość generowania raportów w nowoczesnych formatach biurowych.

Konwersja plików *.4gl zawierających raporty 4GL

Pierwszy etap polega na użyciu konwertera repo.sh dla wszystkich plików *.4gl, które zawierają typowe raporty *.4gl:$REPO/repo.sh rapprm.4gl > rapprm.4gl.new
mv raprm.4gl.new rapprm.4gl

gdzie $REPO wskazuje na ścieżkę dostępu do konwertera.

Konwerter przetwarza plik *.4gl i dodaje kilka linii kodu:

 • na początku pliku zmienną globalną g_id_repo
  
  DEFINE g_id_repo INTEGER   
  FUNCTION f_MakeRaportPrm()  
  

 • przed START REPORT dodaje funkcję włączającą przygotowywanie danych dla raportu PDF

  
  CALL fb_set_repo(TRUE)          
  IF fb_get_repo() THEN          
   LET g_id_repo=fb_repo_start(l_plik,"") 
  END IF                  
  START REPORT f_ReportPRM TO l_plik    
    Funkcja fb_set_repo włączą (TRUE) bądź wyłącza (FALSE) dostępność raportu PDF. Funkcja fb_repo_start dostarcza indywidualnego identyfikatora raportu (g_id_repo) oraz rejestruje kilka informacji o generującym raport. Drugi parametr funkcji wskazuje nazwę pluginu obsługującego konwersję raportu do postaci PDF (default – wartość „” – oznacza wykorzystanie pluginu 4gl2pdf.php).

 • przed każdą frazą PRINT dodaje funkcję zapisu danych dla raportu PDF
  
  ON EVERY ROW                                  
                                          
    lET l_wartosc=fb_JustLeft(20," ",l_rec.wartosc)               
    LET l_linia="|",l_rec.pok USING "#######","|",l_rec.parametr,"|",l_rec.grupa,
  "|",l_wartosc,"|"                                
                                          
  IF fb_get_repo() THEN                              
  LET l_str_repo="","l_linia==",l_linia,";;"                   
  LET l_sts_repo=fb_repo_print(g_id_repo,"row","",l_str_repo);          
  END IF                                     
   PRINT l_linia                                 
   
  

  Funkcja fb_repo_print zapisuje dane, które będą przetwarzany w procesie przygotowywania raportu PDF. Drugi parametr funkcji wskazuje na sekcję, w której występuje dany element, zaś trzeci (w przykładzie „”) pozwala określić tzw. klasę wiersza. Dzięki temu przygotowując indywidualny plugin dla raportu można określać indywidualne cech danego wiersza, np. font, kolor czcionki, wielkość czcionki itp.

  Przygotowanie pliku main.4gl

  Aby nasz program był bardziej elastyczny w pliku main.4gl możemy dodać obsługę dwóch parametrów:


  
  -PDF     : włączenie generacji raportu PDF
  -PCFG{plugin} : nazwa pluginu obsługi raportu PDF                               
  

  Poniżej zostanie opisany proces dodania obsługi tychże parametrów jedną z dostępnych metod, ale podkreślamy, że każdy developer może tutaj zastosować własne rozwiązania.

 • na początku pliku main.4gl dodajemy dwie zmienne globalne
  
  DEFINE g_pdf_sts SMALLINT  
  DEFINE g_pdf_cfg VARCHAR(60)
  

 • w funkcji analizy parametrów programu dodajemy
  
  WHEN l_prm="-PDF"                       
     LET g_pdf_sts=TRUE                    
                                 
  WHEN l_prm matches "-PCFG*"                  
     LET l_len=LENGTH(l_prm)                 
     LET g_pdf_cfg=l_prm[6,l_len]              
                                 
                                 
                                 
   WHEN l_prm="-?"                       
     DISPLAY "Lokalne parametry:"  
     ...
     ...              
     DISPLAY "-PDF      : raport w PDF"         
     DISPLAY "-PCFG  : nazwa pluginu obsługi PDF "  
     EXIT PROGRAM                       
  

 • i ostatecznie dwie funkcje zwracające wartości zmiennych globalnych g_pdf_sts i g_pdf_cfg
  
  FUNCTION f_gGetPDF()    
  RETURN g_pdf_sts      
  END FUNCTION        
                
  FUNCTION f_gGetPCFG()   
  RETURN g_pdf_cfg      
  END FUNCTION        
  

  Funkcji tych można użyć w pliku raportu:


  
  CALL fb_set_repo(f_gGetPDF())            
  IF fb_get_repo() THEN                
   LET g_id_repo=fb_repo_start(l_plik,f_gGetPCFG())  
  END IF                        
  START REPORT f_ReportPRM TO l_plik             
  

  Dzięki temu uzyskujemy elastyczność przy tworzeniu raportów PDF, gdyż możemy decydować czy raport PDF można w ogóle generować i przy pomocy jakiego pluginu ma być obsługiwany. Zmiana pluginu daję nam swobodę całkowitego kształtowania końcowej postaci raportu.

  Kompilacja programu

  Aby wprowadzone zmiany były uwzględnione oczywiście tak przygotowany program należy przekompilować. Do listy bibliotek używanych podczas kompilacji należy dodać bibliotekę repo.a


  
  c4gl -static ../lib/utl.a ../lib/menu.a ../lib/repo.a
  main.4gl wins.4gl rapprm.4gl                 
  

  Drukowanie raportu PDF

  Raport w programie 4GL uzyskuje się poprzez wykorzystanie „wirtualnej drukarki” (np. o nazwie MakePDF), z którą jest skojarzony skrypt generujący plik PDF – pro_druk_4gl2pdf  W kodzie 4GL obsługa uruchomienia opcji "MakePDF" może wyglądać jak poniżej:


  
  LET l_komenda="cat ",l_plik_raportu CLIPPED,"|pro_druk_4gl2pdf" 
  RUN l_komenda                  
  

  Poniżej zaprezentowano dwie postacie tego samego raportu. Jeden przygotowany standardowym pluginem (4gl2pdf.php) a drugi pluginem 4gl2pdf_graph.php

  prm.4ge –PDF –PCFG4gl2pdf.php  prm.4ge –PDF –PCFG4gl2pdf_grapth.php  Jak widać zastosowany plugin może mieć znaczący wpływ na wygląd końcowego raportu PDF.

 • Last modified: 2013-03-01, 09:44

  Copyright © 2006 GeMail

  powered by phpSQLiteCMS